Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA TERENIE

GMINY KAMIENNA GÓRA

 

URZĄD GMINY KAMIENNA GÓRA
58-400 Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego nr 10
www.gminakamiennagora.pl
Telefon: 75 610 62 92
Fax: 75 744 28 57
email: urzad@gminakg.pl

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zmianami)  
Zobowiązany do złożenia deklaracji: Deklarację zobowiązani są złożyć:
Właściciele nieruchomości w rozumieniu Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zmianami) położonych na terenie gminy Kamienna Góra
Termin składania deklaracji: a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Kamienna Góra
Aleja Wojska Polskiego nr 10
58 – 400 Kamienna Góra (osobiście lub pocztą)
platformy: ePUAP, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Data nastąpienia zmiany: 

Uzasadnienie złożenia deklaracji:

Jaki?

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

 Jaki?

* w przypadku wspólności majątkowej łącznej małżeńskiej wypełnia jeden ze współmałżonków

 

** w przypadku nieruchomości stanowiącej współwłaśność wypełnia sie załącznik ZDOK-2

 

*** w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych wypełnia sie załącznik ZDOK-1

C. 1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

 Imię (dot. osób fizycznych)

Nazwisko (dot. osób fizycznych)

PESEL (dot. osób fizycznych)

Pełna nazwa
(dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

REGON
(dot. osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej)

NIP
(dot. osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej)

Adres zamieszkania / adres siedziby składającego deklarację

Gmina
Ulica
Nr domu Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Numer telefonu / e-mail
Numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty*
C. 2. DANE IDENTYFIKACYJNE. NALEŻY WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU GDY NIERUCHOMOŚĆ STANOWI WŁASNOŚĆ DWÓCH/WIĘCEJ WSPÓŁWŁAŚCICIELI LUB WŁASNOŚĆ USTAWOWĄ MAJĄTKOWĄ MAŁŻEŃSKĄ

Imię (dot. osób fizycznych)

 

Nazwisko (dot. osób fizycznych)

PESEL (dot. osób fizycznych)

Adres zamieszkania / adres siedziby składającego deklarację
Gmina
Ulica
Nr domu Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Numer telefonu / e-mail

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, że nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i wyposażona jest w kompostownik, w którym kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr domu Nr lokalu
Kod pocztowy

Nieruchomość, na której powstają odpady komunalne jest 

 

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
a) Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 1.
b) Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca 2.
c) Wyliczona wysokość miesięcznej opłaty:
(iloczyn pozycji 1 x 2)

3.

słownie

d) Wyliczenie wysokości zwolenia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wyposażonych w przydomowy kompostownik.
(poz. 4 x poz. 5)


4. Liczba osób
5. Stawka zwolnienia
6. Wysokość zwolnienia
e) Wysokość opłaty miesięcznej (poz. 3 - 6) 7.
G. DOTYCZY WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

G. 1. NORMATYWY MIESIĘCZNE DO USTALENIA OBJĘTOŚCI ODPADÓW POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCI

Rodzaj prowadzonej działalności
 
 
Normatyw (wynikający z § 14 regulaminu)   Objętość odpadów
Liczba metrów kwadratowych powierzchni całkowitej lokalu
m2
x =
Liczba zatrudnionych pracowników
os.
x =
Liczba miejsc noclegowych w hotelu itp. msc. x =
Liczba miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym msc. x =
Liczba uczniów w szkole / przedszkolu
os.
x =
SUMA

Objętość odpadów powstających na nieruchomości: litrów

G. 2. OBLICZENIE ILOŚCI POJEMNIKÓW I WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(łączna ilość pojemników nie może być mniejsza, niż objętość odpadów wyliczona w częśći G. 1.)

Dla pojemników (worków) na odpady zmieszane, plastik, bioodpady

1. Ilość potrzebnych pojemników/worków
(w skali miesiąca)
  
2. Stawka opłaty za pojemnik/ worek
(w skali miesiąca)
(określona w Uchawle Rady Gminy Kamienna Góra)
3. Wysokość opłaty [zł]
(iloczyn kolumn 1 i 2)
Objętość pojemników/ worków [l] Liczba pojemników (worków) Stawka za odbiór  Częstotliwość odbiorów w miesiącu
120 litrów x x 2 =
240 litrów x x 2 =
1100 litrów x x 2 =
SUMA 1   

Dla pojemników (worków) na papier i szkło

1. Ilość potrzebnych pojemników/worków
(w skali miesiąca)
  
2. Stawka opłaty za pojemnik/worek
(w skali miesiąca)
(określona w Uchawle Rady Gminy Kamienna Góra)
3. Wysokość opłaty [zł]
(iloczyn kolumn 1 i 2)
Objętość pojemników/ worków [l] Liczba pojemników (worków) Stawka za odbiór  Częstotliwość odbiorów w miesiącu 
120 litrów x x 1 =
240 litrów x x 1 =
1100 litrów x x 1 =
SUMA 2   
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (SUMA 1+ SUMA 2)   
H. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ W CZĘŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Wysokosć opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(suma kwot wskazanych w poz. F i G. 2.)

I. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

1. Ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe [szt.] 2. Ryczałtowa roczna stawka opłaty (zł./szt./rok)
(stawka określona w Uchwale Rady Gminy Kamienna Góra)
3. Roczna wysokość opłaty (iloczyn liczb podanych w kolumnie 1 i 2)

J. ZAŁĄCZNIKI

 
 
 
 
 

 

 

 

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

 

                                     Miejscowość i data

 

Dokument podpisany elektronicznie
I. ADNOTACJE ORGANU (wypełnia pracownik urzędu)

Uwagi:

Data przyjęcia deklaracji

 

Podpis przyjmujacego deklarację

 

 

Pouczenie:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.);
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10- tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana;
4. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
5. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Kamienna Góra określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
6. Zgodnie z art. 6k pkt. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U 2020 poz. 1439 z późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył oświadczenie o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym - Wójt Gminy Kamienna Góra stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.
7. W przypadku współwłasności nieruchomości odpowiedzialność współwłaścieli za opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi jest solidarna. Oznacza to, że w przypadku braku uiszczenia opłaty przez osobę skłądającą deklarację wskazującą ilość osób zamieszkujących na nieruchomości, organ upoważniony jest do dochodzenia zapłaty od pozostałych współwłaścicieli (od kilku z nich lub każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych).
8. Weryfikacja deklaracji będzie przeprowadzona na podstawie danych będących w posiadaniu tut. Urzędu w przypadku stwierdzenia niezgodności/rozbieżności stanu faktycznego z treścią złożonej deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
9. Kwotę wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania na indywidualny numer rachunku, prowadzony przez gminę Kamienna Góra w Banku Spółdzielczym, przekazany w informacji o opłatach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi do dnia 25 każdego miesiąca z góry.
10. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może zażądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkujące lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Dopusza sie składanie Deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej w formacie danych PDF. 13. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt Gminy Kamienna Góra określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki podwyższonej, stanowiącej trzykrotność miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej w niniejszej deklaracji.

 Objaśnienia:

Dział A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
Poz.1- deklarację pierwszą należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Poz.2.- Deklarację nową należy składać w przypadku zmiany danych bedących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Poz.3.- Korektę deklaracji należy składać w przypadku popełnienia błędu w uprzednio złożonej deklaracji.
Dział B. Składający deklarację- Należy wybrać rodziaj podmiotu składajacego deklarację.
Działy C1. I C2 Dane składającego deklarację- Należy wybrać rodziaj podmiotu składajacego deklarację i wypełnić zgodnie z tytułami poszczególnych rubryk.
Dział D. Oświadczenie właściciela nieruchomości
Oświadczenie właściciela nieruchomości, że nieruchomość wskazana w części E zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i wyposażona jest w kompostownik na bioodpady stanowiące odpady komunalne. Zadeklarowanie kompostowania bioodpadów oznacza, że bioodpady z nieruchomości nie będą odbierane i nie będą dostarczane worki/ pojemniki.
*Przez kompostownik należy rozumieć specjalną skrzynię lub pojemnik służący do całorocznego kompostownia.
Dział E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
Należy podać adres nieruchomości, dla której jest składana deklaracja (nieruchomość, gdzie są zbierane i skąd są odbierane odpady komunalne) Dział F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

- w punkcie a) należy wskazać liczbę osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, dla której składana jest deklaracja.
- w punkcie b) należy określić odpowiednią miesięczną stawkę opłaty za jedną osobę zamieszkałą na nieruchomości.
- w punkcie c) należy określić odpowiednią miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (iloczyn pozycji 1x2)
- w punkcie d) należy określić odpowiednią miesięczną stawkę zwolnienia z części opłaty, jeżeli nieruchomość wskazana w części D wyposażona jest w kompostownik. Stawka zwolnienia liczona jest od liczby osób razy stawka zwolnienia.
- w punkcie e) należy określić miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając zwolnienie z opłaty z cześci d, tj. poz. 3.- poz.6). Dział G. Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
* Przy doborze wielkości pojemników/ worków, w które ma być wyposażona nieruchomość, uwzględnia się kryteria określone w § 14 Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Kamienna Góra.
G1. Wskazanie normatywu oraz obliczenie objętości odpadów powstających na nieruchomości.
G2. Obliczenie ilości pojemników i wysokości opłaty za odpady
** wielkość pojemników/ worków oraz stawka opłaty za dany pojemnik/ worek określona jest w Uchwale Rady Gminy Kamienna Góra w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Dział H. Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, która w części stawnowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy (dział F) oraz w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dział G). Wysokość opłaty miesięcznej należy uzupełnić sumując kwoty według objaśnień.
Dział I. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
W punkcie 1. należy wpisać ilość domków letniskowych na nieruchomości lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W punkcie 2 należy wpisać ryczałtową stawkę opłaty określoną w Uchwale Rady Gminy Kamienna Góra w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Wysokość opłaty stanowi iloczyn punku 1 i 2.
Dział K. Należy wpisać datę złożenia deklaracji oraz podpisać deklarację (deklarację podpisuje osoba zobowiązana/ upoważniona do jej złożenia).

Objaśnienia zawierają informacje podstawowe. W celu uzyskania szerszych informacji można zwrócić się do Urzędu Gminy
Kamienna Góra tel. 756106256. pok. 205.

 

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kamienna Góra jest Wójt Gminy Kamienna
Góra z siedzibą w 58-400 Kamienna Góra,
ul. Aleja Wojska Polskiego 10,
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Barbara Drewniak, kontakt pod adresem e-mail: iod@gminakg.pl lub telefonicznie 75 610 62 62,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku Gminy Kamienna Góra gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym naliczenia i ewentualnej egzekucji opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi).
4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku Gminy Kamienna Góra gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podmioty świadczące na rzecz Urzędu Gminy Kamienna Góra usługi informatyczne, pocztowe;
- organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
9) Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii,
- sprostowania swoich danych,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

Załącznik nr 1 A do deklaracji
 o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik ZDOK -1

URZĄD GMINY KAMIENNA GÓRA
58-400 Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego nr 10


www.gminakamiennagora.pl
Telefon: 75 610 6292
Fax: 75 744 28 57
e-mail: urzad@gminakg.pl

Informacje o nieruchomościach budynkowych położonych na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji. Dotyczy wyłącznie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.
Załącznik do deklaracji złożonej w dniu 

Nazwa Wspólnoty i adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne:Suma mieszkańcówZałącznik ZDOK - 2

URZĄD GMINY KAMIENNA GÓRA
58-400 Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego nr 10


www.gminakamiennagora.pl
Telefon: 75 610 6292
Fax: 75 744 28 57
e-mail: urzad@gminakg.pl

DANE O
WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI

A. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI