Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dane składającego

Oznaczenie przedsiębiorcy

Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej

Pełnomocnik

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1827).

Oznaczenie imprezy podczas której planowana jest sprzedaż

Wnioskowany okres ważności zezwolenia

Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Załączniki

Pouczenie

 1. Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:
  1. pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
  2. pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  3. szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych,
  4. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualnym dowodem opłaty za korzystanie z zezwolenia – dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Kamienna Góra.
 2. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu), najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem imprezy.
 3. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
 4. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 2 dni przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu w stałych punktach sprzedaży lub podczas organizacji przyjęć oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 5. Do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.