Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PODCZAS ORGANIZACJI PRZYJĘĆ

Dane wnioskodawcy

Oznaczenie przedsiębiorcy

Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej

Pełnomocnik

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1827).

Wnioskowany okres ważności zezwolenia (maksymalnie 2 lata)

Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)