Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)

Dane składającego

Oznaczenie przedsiębiorcy

Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej

Pełnomocnik

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1827).

Nazwa i dokładny adres obiektu - lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż alkoholu

Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Przedmiot działalności gospodarczej

Handel detaliczny
Czynny w godzinach
Gastronomia

Załączniki