Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Sprawozdanie zerowe podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

SPRAWOZDANIE ZEROWE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

TREŚĆ

I. Dane podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Oznaczenie siedziby i adres podmiotu

II. INFORMACJA O OSIĄGNIETYM POZIOMIE RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA 1)

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYM POZIOMIE RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 1)

IV. INFORMACJA O OSIAGNIĘTYM POZIOMIE OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 1)

V. Dane osoby wypełniającej sprawozdanie

DODATKOWE INFORMACJE

Wypełnia podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych.

1) Dział II, III i IV sprawozdania zerowego za drugie półrocze wypełnia podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 tej ustawy, który odbierał na terenie danej gminy odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w pierwszym półroczu i nie odbierał odpadów komunalnych w drugim półroczu.