Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 

 

SPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZA  PÓŁROCZE  ROKU

ADRESAT

 

I. D ANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Nazwa podmiotu

Numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych2)i organ wydający

Numer rejestrowy nadany przez marszałka województwa 2) 3)


Oznaczenie siedziby i adres podmiotu

Województwo

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Oznaczenie miejsca działalności w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Województwo

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

 Nr budynku

Nr lokalu

 

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 a. Informacje o zebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji

Nazwa i adres instalacji5), do której zostały przekazane odpady komunalne

 

Kod zebranych odpadów komunalnych6)

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych6)

Masa zebranych odpadów komunalnych7) [Mg]

Sposób zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych8)

SUMA  
b) Informacja o selektywnie zebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji9)
Nazwa i adres instalacji5), do której zostały przekazane odpady komunalne ulegające biodegradacji Kod zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji6) Rodzaj zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji6) Masa zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji7) [Mg]    Sposób zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji8)
SUMA  
 c) Informacja o odpadach zebranych w danym roku i magazynowanych przez podmiot wypełniający sprawozdanie (ulegających i nieulegających biodegradacji)
Kod magazynowanych odpadów komunalnych 6) Rodzaj magazynowanych odpadów komunalnych 6) Masa magazynowanych odpadów komunalnych7)
[Mg]
SUMA
d) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji)
Nazwa i adres instalacji5), do której zostały przekazane odpady komunalne Kod magazynowa-nych odpadów komunalnych6) Rodzaj magazynowanych odpadów komunalnych6) Masa magazynowa-nych odpadów komunalnych7) [Mg] Sposób zagospoda-rowania magazyno-wanych odpadów komunalnych8)  Rok sprawozdawczy,w którym odpady zostały wykazane jako zebrane
SUMA  
III. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA10), POWSTAŁYCH Z ZEBRANYCH PRZEZ PODMIOT ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nazwa i adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie zebranych7) [Mg] Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania wytworzone z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych
SUMA  

 

IV.INFORMACJA O ODPADACH PRZYGOTOWANYCH DO PONOWNEGO UŻYCIA, PODDANYCH RECYKLINGOWI I INNYM PROCESOM ODZYSKU

 

a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11) przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zebranych przez podmiot w danym okresie sprawozdawczym

Kod odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi6)

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi6) Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi7) [Mg]
b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11) przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zmagazynowanych przez podmiot w poprzednich okresach sprawozdawczych
Kod odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi6) Rodzaj odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i  w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi6) Masa odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi7) [Mg] Rok sprawozdawczy, w którym odpady zostały wykazane jako zebrane
Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi7) [Mg]
Łączna masa zebranych odpadów komunalnych7), 12) [Mg]

c) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych13) będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów zebranych przez podmiot w danym okresie sprawozdawczy

Kod odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku6)

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku6) Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku7) [Mg]

 d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych13) będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów zmagazynowanych przez podmiot w poprzednich okresach sprawozdawczych

Kod odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku6) Rodzaj odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi, i innym procesom odzysku6) Masa odpadów magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bieżącym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi, i innym procesom odzysku7) [Mg] Rok sprawozdawczy, w którym odpady zostały wykazane jako zebrane
Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku7) [Mg]
Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zebranych w danym okresie sprawozdawczym7) [Mg]

V. Dane osoby wypełniającej sprawozdanie

Imię

Nazwisko

Numer telefonu służbowego

Numer faksu służbowego

E-mail służbowy

Data sporządzenia sprawozdania

 

 

 
Objaśnienia:
1)    Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2)    O ile nie jest zwolniony z obowiązku jego (jej) posiadania.
3)    Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).
4)    Należy uwzględnić wszystkie rodzaje zebranych odpadów z wyłączeniem odpadów o kodach wymienionych w przypisie nr 9.
5)    Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia działalności posiadacza odpadów przejmującego odpad. W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  należy wpisać słownie "przekazanie osobom fizycznym". W przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać słownie „odzysk poza instalacjami lub urządzeniami”. W przypadku przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady zostały przekazane do dalszego zagospodarowania należy podać adres miejsca, gdzie odpady zostały zagospodarowane. Jeżeli podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów należy podać adres miejsca ich zbierania.
6)    Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
7)    Z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg, należy podać masę w zaokrągleniu do 1 kg.
8)    Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy. W przypadku przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady zostały przekazane do dalszego zagospodarowania należy podać proces ich zagospodarowania. Jeżeli podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów należy wpisać „zbieranie".
9)    Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 06 - w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
10)    Należy uwzględnić odpady o kodzie 19 12 12 powstałe po sortowaniu odpadów selektywnie zebranych.
11)    Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06 – w części zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 15 01 07, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot uzupełniający sprawozdanie posiada informację o przekazaniu ich do recyklingu i przygotowanych do ponownego użycia.
12)    Należy podać sumę wszystkich zebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z grupy 17.
13)    Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie posiada informację o przekazaniu ich do recyklingu, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych innym procesom odzysku.
14)    O ile posiada.
15)    Lub podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu prowadzącego działalność na podstawie pełnomocnictwa.